SWATCH: V Yaka Asimetrik Kesim Bohem Elbise

 
V Yaka Asimetrik Kesim Bohem Elbise Siyah
 
V Yaka Asimetrik Kesim Bohem Elbise Bej
 
V Yaka Asimetrik Kesim Bohem Elbise Hardal

SWATCH: V Yaka Asimetrik Kesim Bohem Elbise